loading

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN INZAKE VERKOOP VAN GOEDEREN AAN CONSUMENTEN

 1. ONDERNEMINGSGEGEVENS Naam onderneming: Vis & Dis BV Adres maatschappelijke zetel: Hansbrug 2, 3140 Keerbergen Vestigings- en bezoekadres: Hansbrug 2, 3140 Keerbergen Telefoonnummer: 016/847688 E-mailadres: info@visendis.be BTW-nummer: BE0765583386 Bankgegevens: ING: BE10 3632 1011 7804

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. 1 In deze voorwaarden van Vis & Dis BV, met maatschappelijke zetel Hansbrug 2, 3140 Keerbergen wordt deze verder aangeduid als de verkoper en haar klanten/afnemers/resellers als de klant.

 1. 2 Alle overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen tussen de verkoper en de klant zijn aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. De algemene voorwaarden van de klant worden nooit in aanmerking genomen, deze zijn dus volledig als nietig te beschouwen ten opzichte van de verkoper. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de verkoper.

 1. 3 Naast deze algemene voorwaarden kunnen er afhankelijk van specifieke omstandigheden van transacties of werkzaamheden bijkomende bijzondere voorwaarden opgesteld worden. Deze bijkomende voorwaarden maken dan integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

 1. 4 Elke klant die bij de verkoper op welke wijze ook aankoopt, dient deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

 1. 5 Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox ‘ik aanvaard de Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk’. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop wordt geplaatst.

 1. 6 De koper verklaart uitdrukkelijk dat hij meerderjarig is. De verkoper behoudt zich het recht voor de koop te annuleren indien zou blijken dat de koper minderjarig is. In dat geval wordt een schadenota opgemaakt, gelijk aan de gemaakte kosten door de verkoper.

 1. 7 Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant worden geplaatst bij de verkoper.

 1. 8 Door de website van de verkoper te gebruiken en/of bestellingen te plaatsen aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op iedere bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van de website www.visendiswebshop.be. Bij het bezoeken van de website dient de klant uitdrukkelijk te aanvaarden dat hij de onderhavige voorwaarden aanvaardt en instemt met de toepasselijkheid ervan.

 1. 9 Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, niet onder voogdij staand en niet namens een bedrijf handelend, met een woonadres in België kunnen een bestelling plaatsen.

 1. 10 Het feit dat goederen op een bepaald tijdstip op de website www.visendiswebshop.be worden aangeboden, biedt geen garantie aan de klant dat deze goederen ten allen tijde verkrijgbaar zijn. De verkoper behoudt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

 1. 11 De verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

Artikel 2: Aanbod en assortiment

 1. 1 Het aanbod van de verkoper is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgische grondgebied. Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door een consument.

 1. 2 Als consument wordt beschouwd iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

 1. 3 Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

 1. 4 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een product. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, of verdere details te vragen met betrekking tot de producten of het aanbod, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper via volgend telefoonnummer: 016847688

 1. 5 De verkoper is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kennelijke vergissingen binden de verkoper niet.

Artikel 3: Grafisch materiaal, afbeeldingen en content - Productomschrijving

 1. 1 Alle afbeeldingen, video’s, tutorials, technische eigenschappen, omschrijvingen, compatibele artikels of producten en gegevens van deze aard, zijn er om een zo goed mogelijk beeld te geven van het bedoelde product of dienst en geven geenszins het recht of aanleiding om een schadevergoeding en/of ontbinding van de koop te eisen.

 1. 2 Bovenstaande productomschrijving wordt zo waarheidsgetrouw mogelijk aangeboden. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het goed.

 1. 3 Alle door de verkoper ontwikkelde informatie in art 4.1 bedoeld blijven eigendom van de verkoper en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd of op enigerlei worden vermenigvuldigd of op enigerlei worden gebruikt.

 1. 4 Bij inbreuk op bovenstaande bepalingen is de verkoper gerechtigd op een schadevergoeding van 1000€ per dag, voor elke dag dat de onrechtmatige gebruiker deze gegevens gebruikt.

Artikel 4: Herroepingsrecht

 1. 1 De klant verliest zijn herroepingsrecht, aangezien het de verkoop betreft van goederen die snel bederven of slechts beperkt houdbaar zijn.

Artikel 5: Totstandkoming

 1. 1 Elke overeenkomst wordt steeds schriftelijk aangegaan, en is pas definitief na aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het goed. Een begin van uitvoering van de overeenkomst, geldt evenzeer als bevestiging.

 1. 2 De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.

 1. 3 De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. De verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen: Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant; Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde goederen; Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een goed; Bij vaststelling van een ongeldig aanbod; Bij overmacht.

Artikel 6: Prijsbepalingen

 1. 1 Alle prijzen op de websites van de verkoper zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen belastingen of taksen voor eindgebruikers. De prijzen slaan uitsluitend op het goed zoals het wordt woordelijk omschreven. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-, service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

 1. 2 Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 1. 3 De prijzen zijn enkel een indicatie van het totaalbedrag excl. supplementen, dagprijzen en eventuele waarborgen op onze schotels en toestellen. De prijzen vermeld voor de producten die per gewicht afgerekend worden, zijn louter indicatief en geven een benadering van de prijs. De effectieve prijs zal berekend worden op het afgewogen gewicht en op basis hiervan met de klant verrekend worden op de dag van afhaling/levering.

Artikel 7: Aankoop van goederen

 1. 1 De producten uit de catalogus kunnen worden gekocht door het gewenste product te selecteren en dit vervolgens in de winkelwagen te plaatsen. Als de klant na het selecteren van de producten verder wil gaan met het bestellen van de producten die in de winkelwagen zijn geplaatst, dient de klant in het volgende scherm de benodigde gegevens in te vullen zodat de overeenkomst tot stand kan komen. De koper dient zijn persoonlijke gegevens, een e-mailadres en zo nodig een tweede adres voor de aflevering van de goederen in te vullen en ook een telefoonnummer waarop hij eventueel kan worden bereikt wanneer er zich vragen of problemen mochten voordoen.

 1. 2 Bij betaling met creditcard worden de kosten van de aankoop na het tot stand komen van de overeenkomst afgeschreven.

Artikel 8: Betaling - Wijze van betaling, aanvaarde betaalmiddelen

 1. 1 Het plaatsen van een bestelling is bindend en verplicht de klant om de bestelling te komen ophalen en te betalen aan de verkoper. Indien de klant de bestelling niet komt ophalen of de bestlling annuleert zal er een schadevergoeding moeten betaald worden die gelijk zal zijn aan de integrale prijs van de bestelling.

 1. 2 Betaling gebeurt steeds cash, mobiel, met krediet- of debetkaart. Elke bestelling is betaalbaar in de winkel op het moment van sluiten van de overeenkomst. Doordat producten afhankelijk zijn van dagprijzen en producten per gewicht worden afgerekend, kan de betaling niet via de webshop (www.visendiswebshop.be) voldaan worden.

 1. 3 Alle betalingen door de klant dienen steeds tot vereffening van de oudste kosten en interesten en facturen, in die volgorde ook al vermeldt klant een ander factuurnummer bij de referentie van de betaling.

 1. 4 Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest tbv 12% op jaarbasis verschuldigd op het openstaande bedrag.

 1. 5 Bij niet tijdige betaling is tevens een schadevergoeding opeisbaar tbv van 50% van het openstaande bedrag, met een minimum van 50 € per factuur, onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidintresten, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.

 1. 6 Bij niet betaling heeft de verkoper het recht elke overeenkomst met de klant en leveringen, prestaties en diensten aan de klant op te schorten zonder enige verwittigen, zonder dat de klant daardoor enige schadevergoeding kan opeisen of recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

 1. 7 Commerciële promoties geven geenszins recht op betalingsuitstel of een gedeeltelijke betaling.

 1. 8 In geval de verkoper gehouden zou zijn enige som aan de klant (terug) te betalen, gelden voor de verkoper dezelfde vergoedingen zoals voorzien in artikelen 8.3 en 8.4.

Arikel 9: In ontvangst nemen van de bestelling en de wijze en termijn van levering

 1. 1 De wijze van levering/ophaling wordt in bevestigingsmail van de bestelling vermeld.

 1. 2 De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren/klaar te leggen in de winkel binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

 1. 3 Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

 1. 4 De door de verkoper opgegeven leveringsdata/data voor in ontvangstname zijn niet bindend en louter indicatief. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. 5 De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers.

 1. 6 Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd/opgahaald op het opgegeven adres.

 1. 7 Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.

 1. 8 Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

Artikel 10: Geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs

 1. 1 De prijzen zijn afhankelijk van dagprijzen en worden op de dag van afhaling/levering definitief.

 1. 2 Producten waarvan de prijs per stuk wordt aangegeven, maar waarvan de prijs wordt bepaald op het uiteindelijke gewicht, worden op de dag van afhaling/levering definitief. De prijzen vermeld op de webshop van dergelijke producten zijn berekend op een gedefinieerd gewicht dat vermeld staat bij het product, maar zijn onderhevig aan verschillen ten gevolge van het definitieve gewicht dat wordt toegekend aan het product wanneer het gewogen wordt.

Artikel 11: Annulering

 1. 1 In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50% van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 50,00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

 1. 2 De klant wordt enkel gevrijwaard van de schadevergoeding bij annulering indien de verkoper hiervoor zijn schriftelijk akkoord geeft.

Artikel 12: Garantie

 1. 1 De wettelijke garantie is niet van toepassing gezien het goederen betreft met een kortere levensduur (korte vervaldatum).

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. 1 Zolang van er geen volledige betaling is gebeurd de geleverde/ontvangen goederen, blijven zij eigendom van de verkoper. De overdracht van eigendom van de goederen die de verkoper levert, geschiedt dus slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.

 1. 2 De klant zal er zich van onthouden onbetaalde goederen weg te schenken, door te verkopen, te verhuren of zich hiervan op eender welke wijze te ontdoen.

 1. 3 De klant zal het nodige doen om derden van het eigendomsvoorbehoud van de verkopen op de hoogte te brengen.

 1. 4 Het is de klant verboden de ontvangen, geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.

 1. 5 De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten.

 1. 6 De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering/ontvangst van de goederen.

Artikel 14: Overmacht

 1. 1 Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door de verkoper niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan de verkoper niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de klant voor de verkoper als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

 1. 2 Onder omstandigheden als bedoeld onder 14.1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, lock-out, oorlog, natuurrampen, epidemieën, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van de verkoper alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door de verkoper redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

 1. 3 De verkoper heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. De verkoper is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. De verkoper behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

 1. 4 Indien uitvoering blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt, kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de klant echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 15: Klachten

 1. 1 De niet-conformiteit of de zichtbare gebreken moeten gemeld worden uiterlijk bij de afhaling of bij de levering en dit op straffe van verval. Klachten welke louter betrekking hebben op de factuur/rekening dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum aangetekend worden ter kennis gebracht. . Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur/rekening te vermelden. Deze klacht dient duidelijk omschreven te worden. Na het verstrijken van deze termijn meent de verkoper haar verplichtingen correct te hebben uitgevoerd en wordt de klant geacht de rekening / factuur als correct te erkennen.

 1. 2 Klachten geven de klant nooit het recht de betaling van een factuur op te schorten.

 1. 3 Indien een klacht door de verkoper als gegrond wordt aangenomen dan heeft de verkoper het recht volgende keuze te maken: 15.3.1 De factuur/rekening te herzien en de factuur /rekening aan te passen 15.3.2 Een evenwaardig alternatief te leveren. 15.3.3 De goederen op de factuur/rekening terug te nemen, de overeenkomst te ontbinden en de factuur/rekening te crediteren.

 1. 4 In geval van een klacht dient de klant aan de verkoper de gelegenheid te geven eventuele gebreken te herstellen of een andere oplossing aan te bieden.

Artikel 16: Beperking van de aansprakelijkheid

 1. 1 De verkoper noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke klant of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

 1. 2 De verkoper is in ieder geval nooit aansprakelijk: 16.2.1 Wegens niet of laattijdige levering. 16.2.2 Voor informatie in documentatie, folders, website, offertes enz. 16.2.3 In geval van overmacht. 16.2.4 Indien de klant zijn product zelf of door een derde laat herstellen, of door onoordeelkundig gebruik. 16.2.5 Voor bedrijfsschadeof daaruit voortvloeiende schade. 16.2.6 Voor schade veroorzaakt door software. 16.2.7 Voor enigerlei vorm van schade door dataverlies.

 1. 3 De klant zal de verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens de verkoper.

 1. 4 De in deze opgenomen uitsluitingen ivm beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van kennelijk zware fouten, opzet of grove schuld van de verkoper. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de goederen zoals vermeld in de overeenkomst.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 1. 1 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd. Waar enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met de Belgische wet blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht. De voorwaarden worden op verzoek van koper kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen onder “Algemene voorwaarden”.

Artikel 18: Deelbaarheidsclausule

 1. 1 Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wet, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden; de overige clausules blijven echter verbindend en geldig. In geval een clausule of deel ervan nietig blijkt, zal in overleg met de klant de clausule(s) te vervangen door bekrachtiging met een bijlage.

Artikel 19: Bescherming van de privacy

 1. 1 De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

 1. 2 De verkoper verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken om communicaties toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken.

 1. 3 De klantengegevens worden bewaard in de klantenlijst van de verkoper en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie.

 1. 4 De klant heeft overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ten alle tijde het recht om deze gegevens in te zien, op te vragen, te verbeteren, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant schriftelijk contact opnemen met de verkoper.

Artikel 20: Intellectuele eigendom

 1. 1 Alle onderdelen van de site van de verkoper inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

Artikel 21: Aansprakelijkheid voor gebruik website

 1. 1 De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

 1. 2 De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

 1. 3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Artikel 22: Ontbinding van de overeenkomst

 1. 1 De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen.
Winkelmandje